Vraag hier uw gratis
C3C demo
op locatie aan

Privacyverklaring BioFriends Nederland

BioFriends Nederland, gevestigd aan Edisonweg 4A, 8071 RC Nunspeet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Bio Friends Nederland
Edisonweg 4A
8071 RC Nunspeet
+31 341-253116
info@biofriends.nl
www.biofriends.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken
BioFriends Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Naam 
Adresgegevens
E-mail adres
Telefoonnummers
Bankrekeningnummers

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, en ook geen gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BioFriends Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Contact leggen
Uitvoering van onze dienstverlening
Leveren van producten en diensten
Versturen nieuwsbrief
Versturen facturen

Geautomatiseerde besluitvorming
BioFriends Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BioFriends Nederland) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BioFriends Nederland bewaart persoonsgegevens zolang er sprake is van een relatie, in de vorm van bijvoorbeeld medewerker/klant/leverancier/prospect.

Delen van persoonsgegevens met derden
BioFriends Nederland deelt alleen NAW gegevens met bijvoorbeeld leveranciers/klanten wanneer deze rechtstreeks middelen/diensten moeten leveren.

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken
BioFriends Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BioFriends Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@biofriends.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BioFriends Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BioFriends Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@biofriends.nl

De volgende gegevens kunnen wij van u in het bezit hebben:

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens 
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer 
BioFriends Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

BioFriends Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens, bewaartermijn en reden

NAW gegevens 

Zolang er sprake is van een relatie

Contact maken, uitvoering onze dienstverlening, aanleveren goederen, versturen nieuwsbrief

Bankgegevens

Zolang er sprake is van een relatie

Betaling facturen

E-mail adres 

Zolang er sprake is van een relatie

Contact maken en versturen nieuwsbrief

Telefoonnummers 

Zolang er sprake is van een relatie

Contact maken, uitvoering van onze dienstverlening

BioFriends Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

BioFriends Nederland 
Nunspeet, 25 mei 2018